• พุธ. ส.ค. 17th, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 244
0 0

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

นายพรเทพ ส้มเกลี้ยง

ประธานสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์

รองประธานสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม 

นายบุรินทร์ เตมะศิริ

เลขานุการสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม

นายศุภฤกษ์ สารยิ่ง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายประสงค์ กระแสร์ทอง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายสมาน สุภาพวรรณ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต. ลาดน้ำเค็ม

นายบุญส่ง เดชะ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายบุญชู เรียนหัตถกรรม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายเฉลิมพล พานพ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายอุดร แสงนาค

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายอุดร แสงนาค

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายไพศาล พวงมาลัย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายบุญมา บุญสอาด

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายวิชัย อ่อนสุวรรณ์

สมาชิก อบต. หมูที่ 6 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายสุพจน์ ป่าขจร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.โคกช้าง

นางสาวสุจิน จันทร์น้อย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.โคกช้าง

นายธเนตร วงษ์ภมร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต. โคกช้าง

นายชูชาติ ภู่ระย้า

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.โคกช้าง

นายสมบัติ สุขสุคนธ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.โคกช้าง

นายประกอบ ลาภใหญ่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.โคกช้าง

นางสุพิมนต์ เรียนหัตถะกรรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง

นายวิรัตน์ เรียนหัตถะกรรม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง

นายโปร่ง เผือกสีผุด

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ผักไห่

นายเสน่ห์ บัวอุไร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ผักไห่

นายปัญญา คำประเสริฐ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ผักไห่

นายปรีชา ชื่นชอบ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ผักไห่

นายประเสริฐ ยิ้มพงษ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ผักไห่

นายอดุลย์ ศิริพฤกษ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ผักไห่

นายสมโภชน์ เรืองอรุณ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ผักไห่

นางวิมาน ธัญญา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ผักไห่

นางอารมณ์ พึ่งฉ่ำ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ผักไห่

นายอนุชา ทรัพย์สุข

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ต.ผักไห่

นายนิกร ทรงศิริ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ต.ผักไห่

นายสมนึก อิ่มใจจิตร์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.ผักไห่

นายทองสุข มะณีลึก

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.ผักไห่

นายวินัย ทรงดาวเรือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ผักไห่

นางเรวดี คำผล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ผักไห่

นางพรกมล สีนวล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ต.ผักไห่

นายทิระ ธนะวิบูลย์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ต.ผักไห่

นายสมชาย สีเหลือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่

นางสำเนียง สีเหลือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่

นายปัญญา เปาอินทร์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ต.ผักไห่

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %