• อาทิตย์. พ.ค. 22nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 57
0 0

ภาพถ่ายแสดงสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ำอธิบาย

รูปลักษณะ เป็นตรารูปวงรี

ขอบบน มีอักษร “ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ”

ขอบล่าง มีอักษร “ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ”

รูปตรงกลางวงรี มีรูปปลาช่อน รูปนกกระทา รูปน้ำปลา และปลาร้ากระป๋อง

ความหมาย

รูปปลาช่อน สื่อความหมายว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เป็นพื้นที่อุดม สมบูรณ์คือในน้ำมีปลาและในนามีข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจำนวนมาก

รูปน้ำปลาและปลาร้ากระป๋อง สื่อความหมายได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในตำบลลาดน้ำเค็ม ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา

ที่มีมากในตำบลลาดน้ำเค็ม

รูปนกกระทา สื่อความหมายได้ว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลลาดน้ำเค็ม

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

ตำบลลาดน้ำเค็ม สภาพพื้นที่ราบลุ่มและดินในบริเวณนั้นเป็นดินเค็ม จึงได้เรียก “ตำบลลาดน้ำเค็ม” และใช้เรียกชื่อบ้านของหมู่บ้านทั้งหกหมู่บ้าน

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มราษฎรตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ำเป็นกลุ่มๆ มีบางส่วนตั้งบ้านเรือนกระจายทั้งสองข้างถนนชลประทาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๗.๖ กิโลเมตร

ลักษณะที่ตั้งของตำบลลาดน้ำเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เป็น ๑ ใน ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ผักไห่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอผักไห่ ประมาณ ๗.๖ กิโลเมตร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม มีเนื้อที่ ๒๕.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๑๙๐ . ๕ ไร่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ จด ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้ จด ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก จด ตำบลบ้นแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก จด ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. ๕,๐๕๐ คน คนจำแนกเป็นเพศชาย ๒,๔๘๐ คน และเพศหญิง ๒,๕๗๐ คน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ ๒๒๕ คนต่อตารางกิโลเมตร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

๑. วัดคงษา

๒. วัดไผ่ล้อม

๓. โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

๔. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)

๕. สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

สภาพของหมู่บ้านและเขตการปกครองในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม มีเนื้อที่ ๒๕.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๑๙๐.๕ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๒๑ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลลาดน้ำเค็ม

ตำบลโคกช้าง ตำบลผักไห่

สภาพภูมิประเทศของตำบลลาดน้ำเค็ม

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลาดน้ำเค็ม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับทำอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ไหลผ่านตำบลลาดน้ำเค็ม โดยไหลผ่านไปตาม แม่น้ำและคลองส่งน้ำ ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางคมนาคมภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป สามารถแยกกลุ่มการประกอบอาชีพ

ของประชากรออกเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

อาชีพเกษตรกรรม

อาชีพค้าขาย

อาชีพรับจ้าง

อาชีพรับราชการ

ส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

การเดินทางเข้าสู่ตำบลลาดน้ำเค็ม โดยเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนชลประทานสายผักไห่ป่าโมก ระยะทาง ๗ กิโลเมตร มีรถโดยสารสองแถว

สายผักไห่ – ป่าโมก เป็นพาหนะในการคมนาคมติดต่อภายในตำบล

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

  • มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  • มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน โดยประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
  • มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น

๔. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้ได้คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๕. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่

๖.สร้างความเข้าใจพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในกิจกรรมการเมืองและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๗. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๘. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

“ลาดน้ำเค็มก้าวไกล ใส่ใจแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างคุณภาพฃีวิตให้ยั่งยืน”

  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  • การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็กคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ม.4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 035-793728

E-mail : Ladnamkempakhai@gmail.com

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %